Εκτύπωση

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στη Βουλγαρία

 

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Οι Βουλγαρικές εταιρίες φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Βουλγαρικές εταιρίες

θεωρούνται εκείνες που έχουν ιδρυθεί στη Βουλγαρία. Οι αλλοδαπές εταιρίες φορολογούνται για

τα κέρδη που αποκτούν στη Βουλγαρία από δραστηριότητεςπου πραγματοποιούνται μέσω μιας

μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα, καθώς και για τα εισοδήματα βουλγαρικής πηγής.

 

 Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 10%.

Ορισμένες δαπάνες, όπως εκείνες που σχετίζονται με εργασιακές σχέσεις, παροχές (σε είδος)

στους εργαζόμενους και έξοδα παράστασης, φορολογούνται άπαξ με συντελεστή 10%

Κατά συνέπεια, αυξάνεται ο“πραγματικός” (effective) συντελεστής φορολόγησης για τις εταιρίες

που εμφανίζουν τέτοιες δαπάνες.

 

Κεφαλαιακά κέρδη και ζημιές

Τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των

μετοχώνφορολογούνται μετο σταθερό φορολογικό συντελεστή εισοδήματος νομικών προσώπων

10%. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών σε επόμενη χρήση. Οι ζημιές εκπίπτουν φορο-

λογικά.Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών μέσω του βουλγαρικού

χρηματιστηρίου ή των χρηματιστηριακών αγορών στα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, απαλλάσσονται

από το φόρο. Ομοίως, οι ζημίες από την πώληση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου δεν εκπίπτουν

φορολογικά.

 

Διαδικασίες υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου

Το φορολογικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται

μέχρι την 31η Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτουςπου ακολουθεί το φορολογικό έτος.Οι Εταιρίες που

υπόκεινται σε φόρο έχουν υποχρέωση σε μηνιαίες προκαταβολές φόρου. Οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις

και εταιρίες, οι πωλήσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν τα 200.000 BNG κατά τη προηγούμενη χρήση,

δεν έχουν την υποχρέωση προκαταβολής φόρου. Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Μαρτίου, η φορο-

λογική βάση για τις μηνιαίες προκαταβολές φόρου είναι το 1/12 του φορολογητέου εισοδήματος της

εταιρείας που πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια από το τρέχον  οικονομικό έτος. Για

την περίοδο 1η Μάιου 31η Δεκεμβρίου η φορολογική βάση είναι το 1/12 του φορολογητέου εισοδήματος

του προηγούμενου οικονομικού έτουςΓια το μήνα Απρίλιο, η φορολογική βάσηείναι το 1/12 του φορολο-

γητέου εισοδήματος για το προηγούμενο οικονομικό έτος,αναπροσαρμοζόμενη επί τρεις φορές με τη

διαφορά μεταξύ αυτού του ποσού και της μηνιαίας προκαταβολής για την περίοδο1η Ιανουαρίου – 31η

Μαρτίου. Ανάλογα μετο αν το φορολογητέο εισόδημα πριν από δύο χρόνια ήταν μικρότερο ή μεγαλύτερο

από το φορολογητέο εισόδημα κατά το προηγούμενο έτοςη εφαρμογή αυτού του κανόνα μπορεί να

οδηγήσει στην αύξηση ήτη μείωση της φορολογικής βάσης.

Ο φορολογικός συντελεστήςυπολογισμού της προκαταβολής είναι 10%. Οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις

με ζημιές κατά το προηγούμενο έτος πρέπει να προβαίνουν σε τριμηνιαίες προκαταβολές βάσει των

πραγματικών φορολογητέων εισοδημάτων τους για το αντίστοιχο τρίμηνο. Δεν απαιτείται πληρωμή για

το τελευταίο τρίμηνο. Οι μηνιαίες προκαταβολές καταβάλλονται μέχρι την 15η ημέρα του αντίστοιχου μήνα,

οι τριμηνιαίες προκαταβολές καταβάλλονται εντός 15 ημερών μετά το τέλος του αντίστοιχου τριμήνουΟι

Εταιρίες υποχρεούνται να αποδώσουν τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος της χρήσηςαφαιρώντας το

ποσό των προκαταβολών, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους. Ο εφάπαξ φόρος επί ορισμένων

δαπανών αποδίδεται μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο πληρώθηκαν τα

έξοδα.

 

Μερίσματα

Τα μερίσματα που διανέμονται από βουλγαρικές εταιρίες σε εταιρίες που δεν είναιφορολογικοί

κάτοικοι κράτους μέλους τηςΕΕ ή του ΕΟΧ, καθώς και η ≪καλυμμένη≫ διανομή κερδών σε

φορολογικούς κατοίκουςκράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, φορολογούνται με συντελεστή 5%.

Τα κέρδη που εμβάζονται από τα υποκαταστήματα της αλλοδαπής στα κεντρικά τους,δεν

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

 

Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος

Γενικά

Το φορολογητέο εισόδημα καθορίζεται με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσειςπου

καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

ή με τα βουλγαρικά λογιστικάπρότυπα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, το φορολογητέο εισόδημα δεν είναι ίσο με το κέρδος όπως αυτό καταγράφεται στις

οικονομικές καταστάσεις, επειδήέξοδα όπως ενδεικτικά, oι προβλέψεις επιδομάτων, η μη

ληφθείσα ετήσια άδεια τωνεργαζομένων και η απόσβεση και απομείωση της αξίας των

περιουσιακών στοιχείων,αναμορφώνονται φορολογικά

 Η διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ωςαποτέλεσμα απομείωσης δεν εκπίπτει φορολογικά

 Η ζημιά εκπίπτει όταν πραγματοποιείται.

 

 Αποθέματα

 Όλες οι μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων,που εφαρμόζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα

 Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,εφαρμόζονται φορολογικά. Οι βιομηχανικέςεταιρίες

 θεωρούνται ότι φοροδιαφεύγουν,αν η ποσότητα του υλικού υπερβαίνει τησυνήθη για την

 παραγωγή μιας συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής και υπόκειταισε φορολογική αναμόρφωση.

  

Προβλέψεις

 Η απομείωση και η διαγραφή των απαιτήσεων δεν εκπίπτουν φορολογικά μέχρι την

 πραγματοποίησή τους ή μέχρι τη λήξη τηςπενταετούς περιόδου παραγραφής του δικαιώματος

 για προσφυγή στο δικαστήριο.

 Οι προβλέψεις για τις υποχρεώσεις δεν εκπίπτουν φορολογικά μέχρι την πραγματοποίησή τους.

 

 Φορολογικές αποσβέσεις

 Η φορολογική απόσβεση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας καθορίζεται βάσει της χρήσης

της σταθερής μεθόδου. Ο νόμος καθορίζει τους ακόλουθουςσυντελεστές απόσβεσης ανάλογα με την 

κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων:

 

Η Νομοθεσία για τη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων περιέχει διατάξεις που υποχρεώνουν

τις εταιρίες να συντάσσουν χρονοδιαγράμματα απoσβέσεων.

Η υπεραξία που προκύπτει από μετασχηματισμό επιχειρήσεων δεν θεωρείται φορολογικά αποσβέσιμο

περιουσιακό στοιχείο.

 

Ζημιές

Οι φορολογικές ζημιές μεταφέρονται σεεπόμενες χρήσεις έως και πέντε χρόνια. Οι ζημιές δεν μεταφέρονται

σε προηγούμενες χρήσεις.

 

Όμιλος εταιριών

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν περιλαμβάνειδιατάξεις για την υποβολή ενοποιημένων φορολογικών δηλώσεων

ή για συμψηφισμό ζημιών μεταξύ εταιριών ενός ομίλου.