Εκτύπωση

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Εισαγωγή

Με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) φορολογείται η κατανάλωση αγαθών και

υπηρεσιών. Η βουλγαρική νομοθεσία, η οποία θεσπίζει την φορολόγηση με ΦΠΑ, είναι

εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή σχετική νομοθεσία, λόγω και της συμμετοχής της

χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υποχρέωση εγγραφής (λήψης αριθμού μητρώου) για ΦΠΑ και υπολογισμού αυτού

στη Βουλγαρία, μπορεί να προκύψει για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που έχει

ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα

αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής.

Επίσης, η υποχρέωση εγγραφής (λήψης αριθμού μητρώου) για ΦΠΑ μπορεί να προκύψει,

τόσο για πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο που έχουν καθιερώσει την οικονομική τους

δραστηριότητα στη Βουλγαρία, όσο και για αλλοδαπά πρόσωπα, που πραγαματοποι-

ούν ή λαμβάνουν παραδόσεις - παροχές αγαθών ή/και υπηρεσιών, φορολογητέων στη

Βουλγαρία.

Οι υποκείμενοι στον φόρο του ΦΠΑ της Βουλγαρίας, τις περισσότερες φορές εισπράτ-

τουν πλήρως τον ΦΠΑ (επιστροφή), που κατέβαλλαν σε σχέση με την αγορά αγαθών

και υπηρεσιών κατά την οικονομική τους δραστηριότητα. Αλλά υπάρχουν και μερικές

εξαιρέσεις π.χ. πρόσωπα, που παραγματοποιούν κυρίως ή μόνο, παραδόσεις που

απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Αντιθέτως, όταν πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών και

υπηρεσιών, που υπόκεινται σε ΦΠΑ, οι υποκείμενοι στη Βουλγαρία στο φόρο, θα πρέπει

να χρεώνουν τον ΦΠΑ. Η επιβολή χρέωσης του ΦΠΑ μπορεί να προκύψει και σε σχέση

με μερικές αγορές, όπου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης,

(όταν π.χ. παραλαμβάνονται στη Βουλγαρία προϊόντα από άλλο κράτος μέλος, σε παροχή

κάποιων υπηρεσίων κ.α).

 

Συντελεστές ΦΠΑ

Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στη Βουλγαρία είναι 20%, και εφαρμόζεται σε φορολογητέες

παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών,στην εισαγωγή αγαθών στη χώρα, και στις

φορολογητέες πράξεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. Το μειωμένο ποσοστό του 9%

εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοιουςχώρους.

Ο μηδενικός συντελεστής (0%) εφαρμόζεται στην εξαγωγή αγαθών εκτός της ΕΕ, στις

παραδόσεις αγαθών μέχρι την επικράτεια άλλου κράτους μέλους προς όφελος πελάτη, που

είναι υποκείμενος φόρου σε χώρα μέλος εκτός Βουλγαρίας (δηλ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις),

στη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, σε μερικές ειδικές παραδόσεις, που έχουν

σχέση με τις διεθνείς μεταφορές και άλλα.

Κατά τον υπολογισμό του μειωμένου ή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ, θα πρέπει να αποδειχθεί

εγγράφως, ότι o υποκείμενος υπόκεινται στο δικαίωμα αυτό. Στο ≪Νόμο περί του ΦΠΑ≫ και

στον Κανονισμό εφαρμογής του, καθορίζονται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δικαιολο-

γητικώνπου θα πρέπει να διαθέτει, ο υποκείμενος στο φόρο.

 

Παραδόσεις απαλλασσόμενεςαπό ΦΠΑ

Οι παραδόσεις που απαλλάσσονται από την επιβολή του ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων της

ελεύθερης εισαγωγής και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αναφέρονται ρητώς στο ≪Νόμο περί

του ΦΠΑ≫ της Βουλγαρίας και έως ένα μεγάλο βαθμό αντιστοιχούν στις κοινές διατάξεις της

Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Παραδείγματα για απαλλασσόμενες από ΦΠΑ παραδόσεις, υπάρχουν στους εξής τομείς:

 

* της υγείας

* της κοινωνικής πρόνοιας

* των χρηματοοικονομικών καιασφαλιστικών δραστηριοτήτων

* παραδόσεις, σχετιζόμενες με μερικά είδη ακινήτων

* παραδόσεις μη κερδοσκοπικούχαρακτήρα

* παροχής υπηρεσιών πολιτισμού,

* θρησκείας, παιδείας, αθλητισμού καιφυσικής αγωγής

* ταχυδρομείων (τις παραδόσειςγραμματοσήμων)

* οργάνωσης τυχερών παιχνιδιών

* πραγματοποίησης παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών, για τα οποία,δεν υπήρχε δικαίωμα

μείωσης του ΦΠΑ, που υπολογίστηκε κατά την απόκτησή τους

 

Κάποιες απαλλασσόμενες παραδόσεις (π.χ.χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

ως μέρος της κύριας δραστηριότητας του προσώπου) συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό

του τζίρου των 50.000 λέβα για τους σκοπούς της υποχρεωτικής εγγραφής στο μητρώο του

ΦΠΑ, και αντίστοιχα τα πρόσωπα, που ασκούν τις δραστηριότητες αυτές, πρέπει να εγγράφονται

όταν φτάσουν το όριο αυτό.


Εταιρεία στη Βουλγαρία με έδρα Σαντάνσκι - Μπλαγκόεβγκραντ - Σόφια - Bulgaria - Βουλγαρία - Sandanski, GoceDelcev, Blagoevgrad ή Sofia - 10% Φόρος -
Ελληνική εταιρεία - Με 450 ευρώ.